باشگاه پرسپولیس محدودیت تردد در ورزشگاه کاظمی ایجاد می کند