امر به معروف و نهی از منکر از قالب شعار خارج شود

امام جمعه سنندج گفت: امر به معروف و نهی از منکر باید از قالب شعار خارج شود و به صورت عملی در تمام زوایای زندگی فردی و اجتماعی مردم نمود پیدا کند.