افزایش قیمت نفت به بالای 56 دلار

آمار غیررسمی از کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا، قیمت نفت را به 56.05 دلار در هر بشکه افزایش داد.