زندان مشهد تا سه سال دیگر به خارج از شهر منتقل می‌شود

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی گفت: تا سه سال دیگر زندان مشهد به طور کامل به محل جدید خود در خارج از شهر مشهد انتقال می‌یابد.