دانش‌آموز تک ساحتی به درد جامعه امروز نمی‌خورد

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دانش‌آموز تک ساحتی به درد جامعه امروز نمی‌خورد، گفت: فرهنگ، هویت و انسجام ملی ما، در گروی کسب مهارت‌های اجتماعی است.