مددکاران و مشاوران اجتماعی بازوی اجرایی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان مددکاران و مشاوران اجتماعی را بازوی اجرایی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خواند و تصریح کرد: این افراد با حضور در خانواده‌های هدف و لمس کردن مشکلات به ارائه راهکار می‌پردازند.