نیروهای سازمان ملل در بیروت زخمی شدند

تعدادی از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در حادثه انفجار بیروت زخمی شدند.