اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در 86 درصد مطب های طرف قرارداد

مدیر کل بیمه سلامت گلستان تا کنون از بین 455 مطب پزشکان طرف قرار داد 86/4 درصد مطب ها صورتحساب خود را به صورت الکترونیکی به اداره کل بیمه سلامت ارسال کرده اند.