ورزش چالشی برای ذهن/ قرنطینه فرصت طلایی برای انجام تمرینات ذهنی فراهم می‌کند