قهرمانان و چهره‌های تاریخ‌ساز ورزش مازندران خوشامد گفتند/ استقبال شیرین از رنگرز

قهرمانان و چهره‌های تاریخ‌ساز ورزش مازندران در آستانه مدیرکلی حسن رنگرز در این استان، به این چهره سرشناس ورزشی خوشامد گفتند.