در ماجرای گروگانگیری اخیر اشتباهاتی داشتیم

مراد مدلجی گفت: نیروهای امنیتی این کشور در برخورد با ماجرای گروگانگیری اخیر در یک مجمع گازی در مرکز الجزایر مرتکب اشتباهاتی شدند.