کدام شهرستان‌ استان مازندران تا نیمه مرداد 99 در وضعیت قرمز کرونایی نیست؟

معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فهرست وضعیت مناطق استان مازندران از لحاظ میزان مخاطره شیوع کرونا منتهی به ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ را منتشر کرد.