توسعه نایسر نیازمند مشارکت مسئولیت پذیر مردم

تیم رسانه ای خبرگزاری برنا در کردستان برای پیگیری وضعیت موضوع آشغال های جمع آوری نشده ناحیه منفصل شهری نایسر از این منطقه بازدید کردند.