افزایش تعداد جانباختگان و مجروحان بیروت

وزیر بهداشت لبنان از جانباختن ۷۳ نفر در انفجار بیروت تا لحظه مخابره این گزارش، خبر داد.