آمریکا بار دیگر حمایت از قطعنامه ٢٢٣١ را خواهد شنید