تصادف خودروی حامل نمایندگان مجلس در چابهار

در این حادثه دو نفر از سرنشینان آن آسیب جدی دیدند که یک نفر از آنها متاسفانه وضعیت وخیمی دارد.