دومای روسیه تمدید پیمان استارت نو را تصویب کرد

مجلس دومای روسیه امروز چهارشنبه طرح تمدید ۵ ساله «پیمان استارت نو» را تصویب کرد.