مرگ وحشتناک 9 نفر از اعضای یک خانواده با نودل + عکس

۹ نفر از اعضای یک خانواده با خوردن نودل ذرت خانگی فاسد شده، مسموم شدند و پس از آن با بستری در بیمارستان درگذشتند.