پلمب 26 واحدهای صنفی پرخطر در لرستان

رئیس پلیس امنیت عمومی لرستان گفت: با اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند(بازدیدهای سلامت محور) 26 واحد پرخطر تعطیل وپلمب شد .