استان زنجان همچنان در وضعیت قرمز بحرانی کرونایی قرار دارد

پرویز قزلباش با بیان اینکه سه شهرستان زنجان، ابهر و خدابنده در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند، گفت: استان زنجان همچنان در وضعیت قرمز بحرانی قرار دارد.