خودروسازان، خودرو را به کسانی بفروشد که نیازمند هستند/ مکانیزم ماشه تیر آخر ترامپ است

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: دستورالعمل داده ایم خودروسازان، خودرو را به کسانی بفروشد که نیازمند هستند و قبلا هم خودرو نخریده اند.