شمار عمره گزاران ایرانی از مرز هشت هزار نفر گذشت

از ابتدای اعزام زایران تا امروز 8300 نفر درقالب 24 پرواز با دو شركت هواپیمایی داخلی ایران ایر و ماهان و همچنین شركت هواپیمایی سعودی، به عمره مفرده اعزام شده‌اند.