مأموریت علی لاریجانی در پاستور

شاید بهترین راه برای علی لاریجانی که این روزها به اندازه کافی از جریان اصولگرایی فاصله گرفته یا حداقل آنها از او فاصله گرفته‌اند، تا جایی که در کنش سیاسی و جریان تقسیم قدرت جریان اصلی اصولگرایی تقریبا جایی ندارد، همکاری با دولت و بازگشت به عرصه دیپلماسی باشد.