عوارض متعدد واکسن فایزر

بیش از هزار 156 گزارش از بروز عارضه جدی پس از دریافت واکسن فایزر در آمریکا به ثبت رسیده که در این بین برخی از دریافت‌کنندگان دچار معلولیت دائمی شده‌اند.