ضرورت آشکار‌سازی ادوات کشاورزی با نصب علائم / برخورد با تخلفات ادوات کشاورزی در لرستان

سرهنگ"مصطفی دالوند گفت: دیده شدن ادوات کشاورزی حین تردد در تاریکی حیاتی است .