ثبت ۱۳ میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه در شرکت پالایش نفت بندرعباس

با رعایت و توجه به استانداردهای ایمنی ۱۳ میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه در شرکت پالایش نفت بندرعباس ثبت شد.