معارفه اعضای هیئت رییسه انجمن های ورزشی خرم آباد

باحکم رییس هیأت انجمن های ورزشی شهرستان خرم آباد،اعضای هیئت رییسه انجمن های ورزشی شهرستان خرم آباد معرفی شدند.