مجادله توییتری صادقی و امیرآبادی درباره اتفاقات اخیر مجلس

صادقی و امیرآبادی درباره اتفاقات این روزهای مجلس به مجادله توییتری پرداختند.