دعای روز بیست و نهم ماه رمضان / درخواست از خدا برای مهر و رحمت