تجلیل از مشارکت شهروندان رودسری توسط واحد تفکیک از مبدا شهرداری

خونچین مدیر مسئول طرح تفکیک از مبدا شهرداری رودسر از ارائه طرح های جدید در مدیریت پسماند تا حصول به نتیجه پسماند صفر در شهر رودسر خبر داد.