فرماندار جدید تکاب معرفی شد

امیر ستوده فر فرماندار تکاب شد.