بیماران سرپایی در استان قزوین 20 درصد کاهش یافت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: با اقدامات انجام شده و همکاری شهروندان، تعداد بیماران سرپایی کرونا در استان قزوین 20 درصد کاهش یافته است.