فتح خرمشهر نمادی از اتحاد و همدلی ملی در دفاع از تمامیت ارضی ایران اسلامی است