4600 هکتار به وسعت گلخانه های کشور اضافه می شود

سرپرست معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تا پایان امسال 4600 هکتار به مجموعه گلخانه های کشور اضافه می شود.