آخرین و جدیدترین تصویر سه بعدی از کرونا ویروس

آخرین و جدیدترین تصویر واقعی سه بعدی از ویروس کرونا تهیه و منتشر شد.