طرح ملی «ایران قوی» با آموزش های فراگیر در خراسان شمالی قوت گرفت

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی از اجرای طرح ملی «ایران قوی» و برگزاری آموزش های مجازی و فراگیر کانون های مساجد این استان ویژه اجرای این طرح ملی خبر داد.