قلب سالم باید جریان های خون را برای ارگان های حیاتی بدن فراهم کند