توسعه و ایجاد اشتغال در استان باید همگام با حفظ محیط زیست باشد