با حضور حاج آقا توحیدی در رأس ورزش مس، نگاه به مسئولیت احتماعیِ این شرکت، رنگ و بوی خدایی توأم با حس نوع دوستی و ایثارگرانه گرفته است