۳۰۰۰ مسکن شهری و روستایی برای مددجویان کمیته امداد در استان کرمان ساخته می شود