دوستی عمیق سیدجلال و کالدرون تیری در چشم بدخواهان+عکس