قدرتمندان عالم در برابر یک ملت برخاسته، مومن، متدین و انقلابی سر تعظیم فرود خواهند آورد