بزرگداشت مریم سعادت و مهین جواهریان در پردیس سیتی سنتراصفهان