افتتاح نخستین کهورت سلامت و ایمنی ترافیک کشور در تبریز