تیم پرس سینه استان کردستان مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور را بدست آورد