تغییرات در استان به هیچ وجه ریشه و جنبه سیاسی ندارد