موضوع حادثه زمین فوتبال چوار در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال پیگیری است