برای مشورت درباره اقدامات تنش زای آمریکا به ژاپن آمدم