هیچ کشوری از سیاست های آمریکا در مقابل ایران در جلسه شورای حکام حمایت نکرد