منطقه ویژه علم و فناوری استان اصفهان ایجاد می شود/ نساجی و پوشاک اولویت اصفهان است